ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ

Submitted by Amaresh patil on Fri, 10/03/2014 - 16:19

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪೋಟೋ ಅಫ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋ