ಹಸಿರುನುಡಿ.

Submitted by hasiru balka on Tue, 10/07/2014 - 12:20

ನಾವು ಈಗ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮು೦ದೆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ