ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೭೯

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 12:26

ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇ ದೋಸೇನೂ ತೂತು .