ಶಿಕ್ಷಣ

Submitted by Manjunath BADIGER on Wed, 09/02/2015 - 00:54

ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ