ಓ ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ

Submitted by Nagaraj Bhadra on Sun, 01/24/2016 - 00:36

ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ,
 
ಅವಳು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ  ದುರ್ಬೀನನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ, 
ಓ ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿನಗೆ,
ಅವಳು ಬರುವ ದಾರಿಯೇ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು.
 
ಅವಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸಿತ್ತಿರುವ  ಕಣ್ಣುಗಳೇ,
ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ,
ಅವಳಿನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು.
 
ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಅವಳ ಧ್ವನಿವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕಿವಿಗಳೇ,
ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ,
ಅವಳಿನ್ನು ಮಾತು ಬರುವ  ಮೂಕಳೆಂದು.
 
ಪ್ರತಿ  ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯು  ಅವಳದೆಂದು, ಎದೆಯ ಬಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ  ಕಂಪಿಸಿತ್ತಿರುವ,
ಓ ಮನವೇ ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿನ್ನ,
ಅವಳ ದೂರವಾಣಿಯು ಈ ಜೀವನದ ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು.
 
ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವೇ ಎಂದವಳು,
ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಇಂದು,
ಅವಳೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು.
 
ಜೀವನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಎಂದವಳು,
ಓ ಮನವೇ ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿನ್ನ,
ಕಥೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಯಾಗಿಸಿ,
ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು.
 
ಮರಳಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವಳನ್ನು,
ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೇ ಎಂದು ಹೊರಟಿರುವ ಓ ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ,
ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ನಾನೇನೆಂದು ಕರೆಯಲಿ.
 
ಓ ಮನವೇ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟವನ್ನ,
ಅವಳಿನ್ನೂ ನನಸಾಗದ ಕನಸು,
 
ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅವಳ ಚಿತ್ರ,
ನೆನಪು ಎರಡನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ನನ್ನ ಬದುಕಲು ಬಿಡು,
ಇಲ್ಲಾ ಅವಳನ್ನು ಸೇರಲು ಬಿಡು,  ಓ ಮನವೇ.