ಬಾವಿಯೊಳಗಣ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ

Submitted by kamala belagur on Thu, 09/29/2016 - 07:29

ಧನ್ಯವಾಗಿದೆಯಿಲ್ಲಿ 
ಜೀವ-ಜಂತು ನೆಲ
ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ
ಒಂಟಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ
ಬುದ್ದ ದೇವನ
ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ : ಜ್ಞಾನ ಧೀಕ್ಷೆ ...

ಮಾತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ
ಪಾಶ ; ಮೌನಕೆ
ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯ
ಸ್ಪರ್ಶದ ಹರ್ಷ...

ಮಮತಾ ಮೂರ್ತಿ
ಬುದ್ಧನ ಮೌನ ವರ್ತುಲದಿ 
ವಟ ವಟ ಕಪ್ಪೆಯ
ಅಹಂಕಾರದ ಸೋಲು...

ಕಡಲ ನೀರಲಿ
ಕರಗಿದ ಮಣ್ಣಿನ
ಕೊಡದ ತೆರದಿ
ಬಾವಿಯ ಕಪ್ಪೆಗೆ
ಅರಿವಿನ ಅನಂತದೆಡೆಗೆ  
ನಿರಂತರ ಪಯಣ...

ಕಮಲ ಬೆಲಗೂರ್