ಸನ್ಮಾನ

Submitted by nageshtalekar on Sat, 03/18/2017 - 17:45

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇಡಿ . ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ , ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಮಹತಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ.
- ನಾಗೇಶ್ ತಳೇಕರ್