ಮೂಢ ಉವಾಚ - 352

Submitted by kavinagaraj on Sat, 04/28/2018 - 14:23
ಚಿತ್ರ

ನಾವು ಹೆಣೆಯುವ ಕಥೆಗೆ ನಾವೆ ನಾಯಕರು
ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಬೇರಾರು ಇಹರು |
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಕೆಲ್ಲಿಹುದು ಮದ್ದು
ನಗುವವರ ಎದುರಿನಲಿ ಬೀಳದಿರು ಮೂಢ || 
-ಕ.ವೆಂ.ನಾ.

Rating
No votes yet