ಮೂಢ ಉವಾಚ - 356

Submitted by kavinagaraj on Mon, 05/07/2018 - 20:34
ಚಿತ್ರ

ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡಿ
ಚಣಚಣಕು ಹೊಸ ಮಿರುಗು ಮೆರುಗಿನಾ ಬಂಡಿ |
ಬಂಡಿಗೊಡೆಯನೆ ನೀನು ಬಂಡಿ ನೀನಲ್ಲ
ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯಿರದೆ ಓಡದಿರು ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet