ಮೂಢ ಉವಾಚ - 357

Submitted by kavinagaraj on Wed, 05/09/2018 - 07:09
ಚಿತ್ರ

ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಂಡಿಯನು ಸೊಗದಿಂದ ಬಳಸಿರಲು
ತಲುಪಬೇಕಿರುವೆಡೆಗೆ ತಲುಪುವೆಯೊ ನೀನು |
ಬಂಡಿ ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯಾದರೆ ಕೆಟ್ಟೆ
ಬಿದ್ದರೆದ್ದೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವೋ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet