ಮೆದುಳಿಗೆ ಮೇವು

Submitted by shreekant.mishrikoti on Fri, 05/03/2019 - 09:45
ಚಿತ್ರ

ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ೧೯೪೦ ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಪುಸ್ತಕ -ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಬರೆದ 'ನೂರು ಪುಟಾಣಿ' - ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು '
ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.
ಉದಾ :-
1. ಈ ಉದಾ. ಅಂದರೆ ಏನು?
2. ೧೯೪೦ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ?
3. ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು?
4. ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂದರೆ ಏನು?
5. ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಮುಂತಾಗಿ.
6. ನೆಲ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ , ಭೂಮಿಗಳ ವಿಶೇಷವೇನು ?

Rating
No votes yet