"ನೆನಪುಗಳ" ಪೋಣಿಸಿ ಬರೆದ “ಹನಿ”ಗಳು...1

Submitted by prasadbshetty on Sun, 08/18/2019 - 17:39

ವ್ಯರ್ಥ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದನ್ನು
ಜೋಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ
ಅದನ್ನು
ಎಂದೂ
ತುಂಡು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.....