ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ...?

Submitted by vbamaranath on Tue, 11/06/2007 - 15:52

ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಸ್-ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು..."ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳು, ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ" ಅಂತ...ಅದನ್ನೋದಿದ ಕ್ಷಣ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೆ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯವರೆ
ಕಾಲೆಳೆಯುತಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆ
ಒಡೆದು ಹೋಗುತಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಉಪ್ಪುತಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ
ಈ ಮನೆಯವ ನಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಹೆತ್ತು-ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿ
ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮೆರೆದ ಪೇಟಕ್ಕೆ
ಕೆಸರ ಮೆತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ದಾಹದಿಂದ
ದೇಹ ದಹಿಸುತಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗೂ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಂದು ಹಾಕಬೇಕಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯ ಒಡೆಯ
ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವಾಗ;

ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಲು
ಜಾಗವೆ ಇರದಿರುವಾಗ;

-----ಅಮರ್

Rating
No votes yet

Comments