ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಬದುಕು ೧

Submitted by SHIVAREDDY on Sat, 01/05/2019 - 11:53

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನು ಅರಿತು
ಜೀವನವ ಕಲಿತು
ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಮರೆತು
ಬದುಕು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು
ಅದೇ ನಿನಗೆ ಒಳಿತು.
ಶಿವ