ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 36

Submitted by ashoka_15 on Mon, 09/01/2014 - 21:53

ಇರುವಾಗ ಕಡೆಗಣಿಸಿ

ಸತ್ತಾಗ ಅತ್ತು ಕರೆದರೆ

ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವರೆನು

ಹೆತ್ತ‌  ತಂದೆ ತಾಯಿ.

kannadakanda

Sat, 11/14/2015 - 13:23

ಸ್ವಲ್ಪ‌ ತಪ್ಪೋಲೆ. 'ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವರೆನು' ಇದಱ ಬದಲು 'ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವರೇನು?' ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ದೀರ್ಘ ತಪ್ಪಿದೆ.