ಆಯ್ಕೆ

Submitted by Manjunath BADIGER on Fri, 09/25/2015 - 00:01

ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವನಾಗಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.