ಒಂದು ಸಾಲು

Submitted by Sunil Kumar on Wed, 08/13/2014 - 15:58

ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿದು ತರಬೇಕು,ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡೊ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು.