"ಗೀತಾ ಸಾರ

Submitted by nageshtalekar on Thu, 10/20/2016 - 16:54

"ಗೀತಾ ಸಾರ " ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ... "ಯಾಕ್ಲೆ ಬಸ್ಯಾ , ಎರಡು ತಿಂಗಳ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಯಾವಾಗ್ ಕೊಡತ್ಯೋ ? " ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಯಾ ."ಏನ್ರಿ ಸಾರ್ ಇಗಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೀತಾಸಾರ ಪಾಠ ಹೇಳಿ , ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತೀರಲ್ರಿ . ಸರ್ "ರೋದಿಸಲು ನೀನೇನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ತಂದಿರುವುದಾದರು ಏನು?... ನೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿರುವೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿರುವೆ............" ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಸುಮ್ಮನಾದರು. .......ನಾ.ತಳೇಕರ್.