ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Thu, 02/21/2013 - 12:06

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲೂ , ವಿಯೋಗದ ಮಧುರ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.