ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Mon, 02/25/2013 - 11:32

ದಡ್ಡನಾದರೂ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಅವನೂ ವಿವೇಕಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.