ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 03/12/2013 - 10:54

ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು.