ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by sathishnasa on Sun, 10/20/2013 - 12:30

ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ...........ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು