ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by aravindbevinagidad on Thu, 02/05/2015 - 22:42

ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು