ಸಿ.ವಿ.ಕೆ ನುಡಿ

Submitted by Mahantesh C Ka… on Tue, 01/20/2015 - 07:46

ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.