ಹಂಗಿನ ಅರಮನೆ

Submitted by shammi on Thu, 06/21/2018 - 11:37

ಹಂಗಿನರಮನೆಗಿಂತ | ಇಂಗಡದ ಗುಡಿ ಲೇಸು |

ಭಂಗಬಟ್ಟುಂಬ ಬಿಸಿಯನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ |

ತಂಗುಳವೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||