ಗಾದೆ ನಂ ೨೭೮

ಗಾದೆ ನಂ ೨೭೮

ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು.