ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೭೯

ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೭೯

ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆ ದೋಸೇನೂ ತೂತೇ.