ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೮೦

ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೮೦

ಮಾಡಿದೋರ ಪಾಪ ಆಡಿದೋರ ಬಾಯಲ್ಲಿ .