"ನೆನಪುಗಳ" ಪೋಣಿಸಿ ಬರೆದ “ಹನಿ”ಗಳು...1

"ನೆನಪುಗಳ" ಪೋಣಿಸಿ ಬರೆದ “ಹನಿ”ಗಳು...1

ವ್ಯರ್ಥ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದನ್ನು
ಜೋಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ
ಅದನ್ನು
ಎಂದೂ
ತುಂಡು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.....