ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ !

ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ !

ವಿಶ್ವಕರ‍್ಮ ಸಮಾಜ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೩೦-೮-೧೫ ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಅಂಬಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ .
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !