ಸತ್ಯಮೇವ‌ ಜಯತೇ

ಸತ್ಯಮೇವ‌ ಜಯತೇ

ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ/ಕವಿಯ ಹೆಸರು
ದಯಾನಂದ‌ ಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ
280

¸