ಏಳೋ ರಂಗ...

ಏಳೋ ರಂಗ...

ಕವನ

ಏಳೊ ರಂಗ ನೋಡು ರಂಗ

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಿದೆ

ಬೆಳ್ಳಿಕಿರಣ ತುಂಬಿ ಗಗನ

ಹೊನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದೆ ||

 

ತಟ್ಟ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮ

ಬಹಳ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲಿ

ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಾನು

ಹೇಳು ಏನು ಮಾಡಲಿ ||

 

ಸೂರ್ಯ ದೇವ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು

ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದನು

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮನುಜ ಕುಲವೆ ಎಂದನು  ||

 

ಸೂರ್ಯದೇವ ಬರದೆ ಇದ್ರೆ

ಜಗಕೆ ಏನು ನಷ್ಟವು

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಡೆದು ಬರಲು

ಅವಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟವು ||

 

ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಜೀವರಾಶಿ

ನಗಲು ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನು

ಜಡತೆ ಕಳೆದು ಜಗದ ಒಳಗೆ

ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬೊ ಸೂರ್ಯನು. ||

 

-ಈರಪ್ಪ ಬಿಜಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್