ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾವ್ಯಕಲರವ! (ಭಾಗ 3)

ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾವ್ಯಕಲರವ! (ಭಾಗ 3)

ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿಮಗದು ಇಷ್ಟಾವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನನ್ನದು...

1. ಕವಿತೆ!

ಕವಿತೆಯೊಂದು ಕೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ;

ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ;

ಪದಗಳು ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ;

ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ;

ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ, ಅಣುಗು!

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹೆಸರು ನೀನು!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬಹಳವಾಗಿದೆ!

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಕಟೋರೆಯರಿಮೆ ಇದೆಯೇ??

***

2. ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಕ್ಷಿತಿಜದಿಂದ ಅದಿರಾಡುತ್ತ ಗಗನಮಣಿಯು ಉಗಮಿಸಿತು.

ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಗಾಲಿಯಂತೆ.

ಅದರ ತುದಿಗಳು ನೆರಳಿನ ದಿಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿತ್ತು;

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ, ಅದು ದುಂಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ತೇಜಸ್ಸು ಅದರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಚಿಂದಿಚಿಂದಿಯಾಗಿತ್ತು

ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊರೆ ಕೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು!!

***

3. ನೆನಪುಗಳು

ನೆನಪುಗಳು ಹೇಗೆ ನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ನಾ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಿ?

ನೆರಳೊಂದು ಮುಳುಗಿತು ಜಲದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯಿತು.

ಬಹಳಾಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ನಿಂತ ನೀರುಗಳು!!

***

ಆಕರ ಗ್ರಂಥ :

Gulzar. *'Selected Poems'.*

Haryana: Penguin Random House India, 2008.

ISBN : 9780 14341 8214

ಉರ್ದು ಮೂಲ : ಗುಲ್ಝಾರ್ 

ಕನ್ನಡಿಕರಣ       : ಶಿಕ್ರಾನ್ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಎಂ, ಮಂಗಳೂರು