ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು

ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು

ಕವನ

ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿದು 

ಬಿಮ್ಮನೆ ಹೊಳೆವುದು

ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸುವ ಕಷ್ಟವನು

ಕಮ್ಮನೆ ಸೂಸುವ 

ನಮ್ಮೆಯ ಬಾಳಿನ

ಹಮ್ಮಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸುಮನಸಿಯು||

 

ಕಡಲಿನ ವೆಗ್ಗಳ

ಮಡಿಲಲಿ ತುಂಬಿದೆ

ಕಡವರ ಮನವದು ಸಲಹುವುದು

ಒಡಲಲಿ ಕರುಣೆಯು

ಕಡುಗಲಿಯಾಗಿಯೆ

ಕಡುಹುನು ತೋರುವ ಧೀರತೆಯು||

 

ಕಷ್ಟವ ನುಂಗುತ

ನಷ್ಟವ ಪಡುತಲಿ

ತುಷ್ಟಿಯ ಭಾವದ ತಾಳಿಕೆಯು

ಇಷ್ಟದ ಸಂಗಮ

ಮುಷ್ಠಿಯ ತೋರಿಸಿ

ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಯುವಳು||

 

ಜ್ಞಾನದ ದೇಗುಲ

ಬಾನಿನ ನೇಸರ

ಮಾನಿನಿ ಮಾತೆಯು ಹೊಳೆಯುವಳು

ಕಾನನ ಕತ್ತಲು

ಗಾನದಿ ತೊಲಗಿಸಿ

ಯಾನವ ಮಾಡುತ ಸಾಗುವಳು||

 

ಬಾಳಿನ ಚಂದಿರ

ಮೇಳದ ಬಂಧುರ

ತಾಳದಿ ಮುಂದೆಯೆ ನಲಿಯುವಳು

ಆಳುವ ಮನವದು

ತಾಳುವ ಮಗುವಿಗೆ

ಹೇಳುತ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳೆಸುವಳು||

 

ಸಹನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯು

ಕಹಿಯನು ಮರೆಯತ

ಕುಹಕವ ಸಹಿಸದ ಹೆಮ್ಮರವು

ಕಹಳೆಯನೂದುತ

ಗಹನದ ಕಾರ್ಯದಿ

ಚಹಡವೆ ಸೋಗದ ಚಾಮರವು||

 

ಅನುಪಮ ಮೇರುವು

ಮನಸಿಜದಾತೆಯು

ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಳು

ಇನಿವಿಲ್ ನುಡಿಯದು

ಜನಪನ ರಾಣಿಯು

ತನಿಗಿಡಿ ಬೆಳಕಿನ ತಾರಕೆಯು||

 

ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆಯು

ನಕ್ಕುತ ನಲಿವಳು

ಚಕ್ಕನೆ ಬೆರೆಯುವ ಸುಪ್ರೇಮಿ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡುವ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಮೆರಗದು

ಪಕ್ಕನೆ ಬಂಧವ ಬೆಸೆಯುವಳು||

 

ತಾಯಿಯ ನುಡಿಯದು

ಬಾಯಲಿ ಬರುತಿರಿ

ಕಾಯುವ ದೇವನು ನೋಡುವನು

ತಾಯಿಯ ಬೇರಿದು

ಸಾಯುವ ತನಕವು

ಹಾಯುತ ಬರುವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ||

 

ಕರುಣೆಯ ತೇರಿದು

ಮೆರೆಯುವ ಮೊದಲು

ಧರೆಯಲಿ ಮಿಂಚುವ ಸದ್ಗುಣಿಯು

ವರೆದೆಯು ಮಾತೆಯು

ಕರವನು ಮುಗಿಯುತ

ಧರೆಯಲಿ ಶೋಭಿತ ಸುಜ್ಞಾನಿ||

 

-ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ ಎಮ್ ಗೌಡ

 

ಚಿತ್ರ್