ನೀ .... ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ...

ನೀ .... ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ...

ಕವನ

 

ಬಾನಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಅಸ್ಟು, ಇಷ್ಟ..

ಈ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ....!

ಬೆಲೂನಿನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಿಡಿಯದಷ್ಟು, ಇಷ್ಟ ..

ಈ ನನ್ನ ಒಲವಲ್ಲಿ....!

ಸಾಗರನ ಆಳವನ್ನ ಇಣುಕಿ ನೋಡದಷ್ಟು, ಇಷ್ಟ

ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ....!

ನಿನ್ನನ ನೋಡಿ ಪಡೆದ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ದಷ್ಟು, ಇಷ್ಟ

ಈ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ..!