ಬದುಕ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿತ್ತ ದೇವರು

Submitted by Shreerama Diwana on Sat, 09/05/2020 - 08:48
ಬರಹ

ಬದುಕ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕ ದೇವನು

ಪದವಿ ಗಳಿಸಲು ದಾರಿದಾತನು

ಕದಕವನಳಿಸುತಲೀ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವನು

ಕುಧರ ಹತ್ತುವ ಸಾಸ ಮಾಡುತ

ಗುದುಕಿ ನಿಂತಿಹ ದೇವ ಮಂದಿರ

ನದರು ಚೆಲ್ಲುತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವನು||

 

ಬಾಳ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂವ ಹಾಸದು

ನಾಳೆ ಚಂದಿರ ಬಾನ ಸೊಗಸದು

ತಾಳ ಮೇಳದ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಸುವ ಗಣ್ಯ ಪುರುಷನಿವ

ಪಾಳ ದೈವನು ತಮವ ತೊಲಗಿಸಿ

ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಸಿ ಸುಗುಣ ಪಾಲಿಸಿ

ಮಾಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಶರಣು ದೇವನಿವ||

 

ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಬಿತ್ತುತ

ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೆ ಸಹನೆ ಬೆಳೆಸುವ

ಬಾಟದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಛಲದಿ ಮೆರೆಸುವನು

ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲವೆ ಗುರುವ ಸಾಲಿಗೆ

ಹಾಟಕದೊಳಗೆ ಮಿಂಚೊ ಹೊಳಪಿದು

ಮಾಟಕೂಟದ ಕೆತ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪ ನೀಡುವುದು||

 

ದೇವ ಗುರುವಿಗೆ ಪಾದಕೆರಗುತ

ಭಾವ ಪೂರ್ಣದಿ ನಮನ ಕೋರುತ

ಜೀವ ಬೆಳಗುವ ಬುದ್ದಿದಾತನ ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆವು

ಹಾವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರತು ಬೆಸೆಯುವ

ಮಾವು ಚಿಗುರಿನ ಹಸಿರ ಭಾತಿಯು

ಠೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀರಿ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಯನೂರಿಹನು||

 

ಕತ್ತಲಳಿಸುತ ಬೆಳಕ ತೋರುತ

ಜತ್ತುಗೂಡುತ ಬಂಧ ಬೆಸೆಯುತ

ಕಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮನವ ಗಮನಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತಲಿ

ಗತ್ತು ಘನತೆಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದನು

ಸುತ್ತುವರಿಯುತ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸುತ

ಬೆತ್ತ ಬೀಸುತ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗೆ ವಂದನೆಯು||

-ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ ಎಮ್ ಗೌಡ 

(ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ)

ಚಿತ್ರ್