ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆ

Submitted by chethan.tk on Mon, 02/24/2020 - 10:42
ಬರಹ

----------------------------------------------------------------------
ಇರದುದೆಲ್ಲವ ಮರೆತೆ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಅರಿತೆ
ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ

ಬಿಡು ಇರದುದರ ಚಿಂತೆ
ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲವು ಸಿಗುವುದು ಅವನಿಷ್ಟದಂತೆ
ಬರೆದೆ ನನ್ ಭಗವಂತ ಬರೆಸಿದಂತೆ ..
----------------------------------------------------------------------
- ಟಿ ಕೆ ಸಿ