ವ್ಯಾಕರಣ

ವ್ಯಾಕರಣ

ಮೂಱಱಿಂ ಎಂಟಱವರೆಗೆ ಹತ್ತರ್ಕೆ ಹದಿನುಂಟು

ಹದಿಮೂಱು, ಹದಿನಾಲ್ಕು, ಹದಿನೈದು, ಹದಿನಾಱು, ಹದಿನೇೞು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು. ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು