ಸಂಪತ್ತು

ಸಂಪತ್ತು

ಕವನ

ಪ್ರತಿ ದಿನವು ತುಸು ವತ್ತು
ಹುಡುಕು ನೀ ಸಂಪತ್ತು

ಅಡಗಿಹುದು ಮನದಾಳದೊಳಗೆ
ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಾ ಗಡುಗೆ

ಮನಸೊಂದು ತಿಳಿ ನೀರ ಕೊಳ
ತಲುಪ ಬೇಕಿದೆ ನೀನದರ ತಳ

ಕಲಕದಿರು ಕೊಳದ ನೀರ
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಬಲು ದೂರ

ನಿನ್ನೊಳಗಣ್ಣ ತೆರೆಯಬೇಕು ನೋಡಲು
ನಮ್ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು.. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಾಣಲು

--ಟಿ ಕೆ ಸಿ