ಮನಸಿನ ಮಾತು

Submitted by vinideso on Wed, 07/21/2010 - 11:18

ನಗುತ್ತಿರುವುದು
ಒಳ ಮನಸು ಇಂದು
ನೀನೇ ಕಟ್ಟಿದ
ಆಶಾಗೋಪುರ ಮುರಿದು
ಬಿದ್ದಿರುವುದೆಂದು

ನಾನಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ
ಹಿಂದೆ ಬಂದು
ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಸಿ
ಹೋಗಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತ
ತೋರಿ ಕೊಗಿ ಸಾರುತಿತ್ತು
ಆ ದಾರಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು

ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ
ಕಂಡು ನಾ ಹಿಗ್ಗಿದಾಗ
ಅದರ ಸಂತಸ
ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು
ನಾಟುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತು
ನೀನಾಗಬೇಡ ನೀರಿನ
ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೆಂದು

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾ ಮನಸಿನ ಮಾತು
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೇನೀಗ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿದೆ,ಹಲವಾರು ಕವಲುಗಳ
ದಾರಿಗಳಿವೆ,ಆದರೆ ಗುರಿ ಎಂಬುದೇ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ .

Rating
No votes yet

Comments