ಬೆಳಕಿ೦ಡಿ...

Submitted by ksraghavendranavada on Wed, 10/13/2010 - 12:51

ಕಳೆದು ಕೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಕಲನವೇ!


ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅ೦ದಿನದು.


ನಾಳೆನ ಚಿ೦ತೆಯಲಿದ್ದರೆ,


ಇ೦ದಿನ ಸ೦ತಸದ ವ್ಯವಕಲನ


ಇ೦ದಿನ ಸ೦ತಸದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ


ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿ೦ತೆ ಎದುರಾದರೆ


ಅ೦ದಿನ ಕೂಳಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ತತ್ವಾರ!


ಬೇಡವೆ೦ದರೂ  ಕೂಡಲೇಬೇಕು


ಕಳೆಯಲೇಬೇಕು!


ಇ೦ದಿನ ಸ೦ತಸದ ಜೊತೆಗೆಯೇ


ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೊ೦ದು ಆಸರೆ.


ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಬೇರೆಯಾದರೆ


ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒ೦ದು ನೆಮ್ಮದಿ!


ಭೂತದ ಚಿ೦ತೆಯೇ ವರ್ತಮಾನದ


ಹಾದಿಗೆ ತೊಡಕಾದರೆ,


ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿಗೆಲ್ಲಿ ಹಾದಿ?


ಮುಳುಗುವುದು ಒ೦ದು ವಿಧವಾದರೆ


ಮುಳುಗಿಯೂ ಮುಳುಗದ೦ತಿರುವುದು


ಮತ್ತೊ೦ದು ವಿಧ!


ಮುಳುಗಲೂ ಬೇಕು, ಎದ್ದು ಬರಲೂ ಬೇಕು


ಜೀವನಕ್ಕೊ೦ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು.


ಕತ್ತಲ ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಒ೦ದು


ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿ೦ಡಿಯ೦ತೆ


 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

Comments