ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

Submitted by suresh nadig on Sat, 01/01/2011 - 14:49

ಸಂಪದದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರುಷ ಹೊಸತನ್ನು ತರಲಿ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

2011 - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು