ಸಂಪದಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ‌ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Submitted by Indushree on Sat, 01/01/2011 - 07:18

 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ‌ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 

(ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರೇ ಗಿಡದ ಹೂವು. ಈ ಬಾರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು)

Comments