’ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ !’

Submitted by shreekant.mishrikoti on Mon, 11/19/2007 - 11:29

"ಜೀವನ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಗೆ !
ಸುಖಾಂತವೇ ಆಗೋದು ...
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಖ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ...
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ! "

ಇದು ’ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ’-ಹಿಂದಿ ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ .
ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ...

"ನೀವು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ರೆ
ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತವೆ . "

Rating
No votes yet

Comments