ಹನಿಗವನ-ರಘೋತ್ತಮ್ ಕೊಪ್ಪರ

Submitted by raghottama koppar on Thu, 11/22/2007 - 10:31

ಊರ ಹೊರಗೊಂದು ಬೋರು
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು
ಊರ ಒಳಗೊಂದು ಬೋರು
ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀರು
-ರಘೋತ್ತಮ್ ಕೊಪ್ಪರ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

Comments