ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೊಂದು

Submitted by thesalimath on Sun, 11/20/2011 - 12:42
ಬರಹ

ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೊಂದು
ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡರಾಡಲೆನಗೊಂದು ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

ನೀರಡಿಸಿದಾ ಹುಲ್ಲೆ ನಡು ತೊರೆಯ
ಹುಡುಕುತಿರಲು  ನೋಡಿಕೊಂಬವನೊಬ್ಬ
ಕೊಡಮಾಡುವ ಹೆಸರ
ಹತ್ತು ಹರದಾರಿ ದಾಟಿ ಸಿಗದಿರಲು ನೀರು

ಹಸಿರ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರಿಲ್ಲ
ಹೆಸರ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಬವರೆಲ್ಲ
ಹೊಸ ಹಸಿವ ಹೀರಿ
ಹಿರಯನಾದೊಡೆ ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕೆನಗೆ
ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕುವೆಯಾ..
ಸತ್ತುಬದುಕುವೆಯಾ?
ಆರಡಿಗೆ ಮೂರಡಿಗೆ ಸುಂಕವ
ತೀರಿಸಲು ಹಿನ್ನಡೆಯೇಕೆ ಮನವೆ?

ಹೆಸರ್ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಹೆಸರ್ಯಾಕೊ?
 

Comments