ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲುವನೇ ಮನುಜ?

Submitted by asuhegde on Tue, 02/19/2013 - 16:48
ಬರಹ

ಸಖೀ,
ನೀನೀ ಮುನಿಸನಿಂದು ಮರೆತು ಬಿಡು
ನಗುತಲೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಡಿಯಿಡು


ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನಗುವುದಕ್ಕಿರಲಿ ಜೀವನ
ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ದಿನದಿನವೂ ಮರಣ


ಈ ಬಿಗುಮಾನದಿಂದ ನಮಗೇ ಕೆಡುಕು
ಒಡಕಿಲ್ಲದ ಮನಗಳಲ್ಲೇಕೆ ಬೇಕೀ ಒಡಕು


ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ
ತಪ್ಪು ಎಸಗದವರೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ


ನಡೆದಾಡುವಾಗೆಡವುದು ಜೀವನ ಸಹಜ
ಹಾಗೆಂದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲುವನೇ ಮನುಜ
********


 

Comments

sathishnasa

Wed, 02/20/2013 - 14:47

"ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನಗುವುದಕ್ಕಿರಲಿ ಜೀವನ
ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ದಿನದಿನವೂ ಮರಣ"
"ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ
ತಪ್ಪು ಎಸಗದವರೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಸುಂದರವಾದ ಕವನ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ......ಸತೀಶ್