ಆ ಆ ಪ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ...