ಭಾರತದ ನೌಕಾಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ,