ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 33

Submitted by ashoka_15 on Wed, 07/16/2014 - 14:21

ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗುವುದಾದರೆ!

ಕುರುಡನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ.